Všeobecné obchodné podmienky

1.Základné pojmy a všeobecné ustanovenia

1.1.  Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne upravujú vzťahy medzi kupujúcim (ďalej len "kupujúci") a predávajúcim – spoločnosti  Petty Bou s.r.o., so sídlom: Jozefská 1, 811 06  Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 504 576, DIČ: 2120381659, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 114526/B (ďalej len "Predávajúci") v oblasti predaja tovaru, najmä oblečenie, hodinky, topánky, parfémy,  kozmetika, okuliare (ďalej len "tovar").

Orgán dozoru vykonáva: 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

1.2.  Predávajúci prevádzkuje na internetovej stránke www.fashionlook.sk internetový obchod (ďalej len "e-shop"), v ktorom ponúka svoj tovar  neobmedzenému počtu kupujúcich ku kúpe.

1.3.  Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi bez výhrad  súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci pred vlastným uskutočnením objednávky Predávajúcim dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi pozorne zoznámiť.

1.4.  Predávajúcim je spoločnosť:

        Petty Bou s.r.o.

        Sídlo: Jozefská 1

        IČO: 50 504 576

        Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro,  Vložka číslo:  114526/B

1.5.  Kupujúci 

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.6.  Spotrebiteľ 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti  alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. 

1.7. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva Predávajúcemu svoje kontaktné údaje, nutné pre vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré  chce mať  uvedené na nákupných dokladoch.

1.8.  Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky  zákonník a ďalej zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v aktuálnom znení.

1.9.  Podnikateľom sa rozumie:

a)  osoba zapísaná v obchodnom registri,

b)  osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c)  osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

d)  fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

1.10. Právne vzťahy Predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a kupujúcim sa  riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v aktuálnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.11. Kúpna zmluva 

Predávajúci ponúka svoj tovar na predaj jeho umiestnením na internetovej stránke e-shopu. Ohľadne predaja tovaru prostredníctvom e-  shopu vzniká medzi kupujúcim a Predávajúcim kúpna zmluva. Kúpna zmluva vzniká uzatvorením na diaľku, ako je upravené ďalej.

1.12. Uzatvorenie kúpnej zmluvy 

K uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku dochádza prostredníctvom objednávky kupujúceho, ktorá je ponukou k uzavretiu kúpnej  zmluvy a prijatím objednávky (ponuky) Predávajúcim. Oznámením o prijatí objednávky (ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy) dochádza medzi kupujúcim a  predávajúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy.

1.13. Objednávka/Ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy 

Kupujúci odosiela svoju objednávku Predávajúcemu prostredníctvom vyplnenia a odoslania  objednávkového formulára v rámci e-shopu. Kupujúci je povinný vyplniť aspoň tie údaje v objednávkovom formulári, ktoré sú označené ako povinné; bez  ich vyplnenia nie je možné objednávku odoslať a nemôže dôjsť k uzavretiu kúpnej zmluvy. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky  ju skontrolovať a prípadne opraviť.

1.14. Zrušenie objednávky 

Objednávku môže kupujúci zrušiť najneskôr v deň expedície tovaru zo skladu, a to na telefónnom čísle +421 904 409 269  alebo  emailu info@fashionlook.sk

1.15. Prijatie objednávky 

Predávajúci potvrdí prijatie objednávky a tým uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), a to  na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v jeho objednávke. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza doručením potvrdenia o prijatí objednávky na kupujúcim  zadanú e-mailovú adresu.

1.16. Vzniknutú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

1.17. Právo 

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpne zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené  súdmi Slovenskej republiky.

1.18. Jazyk zmluvy 

Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklad  pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

1.19. Archivácia 

Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. 

1.20. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces popísaný. 

1.21. Tieto VOP sú zobrazené na webových stránkach e-shopu - www.fashionlook.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

1.22. Náklady na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcim - použitie prostriedkov komunikácie na diaľku (internet) si nesie kupujúci a závisí na ním používaných  prostriedkoch komunikácie na diaľku a cenách za ich použitie.

 

2.     Ochrana osobných údajov

2.1.  Predávajúci prehlasuje, že všetky obdržané osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy s kupujúcim  a informáciách o tovare a službách Predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej  s distribúciou či platobným stykom  týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). 

2.2. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim Predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané  v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

2.3. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané  kúpnej zmluvy a informáciách o tovare a službách Predávajúceho, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci  má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

2.4.  Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obvzlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

2.5. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala. 

 

3. Cenové podmienky

3.1.  Kupujúci kupuje tovar v e-shope za tam uvedené ceny. Odoslaním objednávky kupujúci akceptuje kúpnu cenu tovaru podľa ponuky Predávajúceho v e-shope.

3.2. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Kúpna cena tovaru uvedená v e-shope vrátane DPH je konečná.

3.3.  Kúpna cena tovaru platí vždy v okamihu prevedení objednávky kupujúcim bez ohľadu na jej neskoršie zmeny.

3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na internetovej stránke www.fashionlook.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na uvedenej internetovej stránke www.fashionlook.sk. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu. 

3.5. V prípade, ak sa na internetovej stránke www.fashionlook.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena „0 EUR“ alebo „1 EUR“, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí,  môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť. 

3.6.  Popri kúpnej ceny nesie kupujúci prípadne ešte náklady na:

a)  dopravu tovaru, a to podľa jeho voľby pri objednaní tovaru a v cene, ktorá je uvádzaná v e-shope,
b) vykonanie platby kúpnej ceny, a to podľa ním vykonanej voľby spôsobu platenia kúpnej ceny, náklady na vykonanie platby kúpnej ceny závisí na poskytovateľovi týchto služieb kupujúcemu.

 

4. Platobné podmienky

4.1. Kupujúci si môže pri objednávke tovaru zvoliť jeden z ponúkaných spôsobov platenia tovaru.

4.2. Predávajúci predpokladá a umožňuje tieto spôsoby platenia ceny tovaru:

a) platba v hotovosti alebo platba prostredníctvom platobného terminálu (platobnou kartou)pri prevzatí tovaru od prepravcu.

b) platba vopred platobnou kartou, pomocou platobnéj brány CardPay, pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet spoločnosti Petty Bou s.r.o. vedený v ,  č. účtu: XXXXXXXXXX, IBAN: XXXXX XXXXX XXXX, pričom ako Variabilný symbol uvedie číslo objednávky.

c)  na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca).

4.3. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom Predávajúceho.

4.4. Potvrdením objednávky súhlasíte s povinnosťou platby.

 

5. Dodacie podmienky

5.1. Tovar bude Predávajúcim kupujúcemu dodaný spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke tovaru.

5.2.  Predávajúci predpokladá a umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru:

a)  Zasielanie prepravnou službou- Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky,

b) Zasielanie kuriérom - Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

5.3. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva Kupujúci Predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimu osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

5.4. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

5.5.  Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní  prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého  prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná, s  výnimkou prípadov, keď je objednávka vybavovaná viac dodávkami (potom sa jednotlivé dodávky nepovažujú za neúplné), alebo poškodená. Ak takto  poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. V prípade, že  poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať zápis o poškodení zásielky na e-mailovú adresu  info@fashionlook.sk s predmetom správy REKLAMÁCIA 

5.6.  Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu  možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

5.7.  Tovar bude dodaný v termíne závislom na kupujúcim zvolenom spôsobe dodania tovaru, ako bude vyplývať z objednávky kupujúceho a v príslušnom  dodacom  termíne uvedenom pri tovare v rámci e-shopu. 

5.8. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

5.9. Tovar dodáva Predávajúci na území Europskej Únie.

 

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1.  Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ 

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom  predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru  alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta Predávajúceho.

6.2.  Tovar je kupujúci - spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave  a hodnote, v akom tovar prevzal.

6.3.  Tovar je kupujúci - spotrebiteľ povinný vrátiť najneskôr do 14 dní po odstúpení od kúpnej zmluvy Predávajúcemu.

6.4.  Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 14 dní od 

a) účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim, b) oznámenia bankového účtu alebo adresy pre odoslanie poštovej poukážky a  c) vrátenia tovaru.  

6.5. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7  zákona č. 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

 

6.6.  Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ 

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť iba z dôvodov uvedených v obchodnom zákonníku a iných právnych predpisoch. 

6.7.  Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP  kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov).

6.8.  Odstúpenie musí byť uskutočnené tak, že kupujúci v uvedenej lehote doručí Predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy na e-mailo info@fashionlook.sk s predmeton správy REKLAMÁCIA.

6.9.  Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. 

6.10.  Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného  tovaru kupujúcim. O odstúpení je však Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke.  Pred odstúpením je Predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od  kúpnej zmluvy. V tomto prípade nemajú zmluvné strany voči sebe žiadne nároky.

 

7. Záručné a reklamačné podmienky

7.1.  Predávajúci poskytuje kupujúcim záruky za predaný tovar. Záruka sa poskytuje za podmienok stanovených právnymi predpismi Slovenskej republiky.

7.2.  Ako záručný list tovaru slúži nákupný doklad, pokiaľ nie je vystavený špeciálny záručný list.

7.3. Bližšie podmienky záruky a ich reklamácií sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho.

7.4.  Ak nie je uvedené inak, je záručná doba všetkých tovarov pre kupujúceho – spotrebiteľa 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru  kupujúcim. Záruka a záručná doba pri kupujúcich - podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti sa riadi  najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

8. Osobné údaje a ich ochrana

8.1. S poskytnutými osobnými údajmi kupujúceho bude Predávajúci nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Predávajúci  zbiera osobné údaje kupujúcich za účelom plnenia zmluvy uzavretej s kupujúcim v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4, písm. b) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZoOOU“). Ďalej kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 ZoOOU za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho (vrátane marketingu). Osobné údaje nebudú  poskytnuté žiadnej ďalšej osobe, okrem sprostredkovateľa, ktorého Predávajúci ako prevádzkovateľ poverí spracovaním osobných údajov. 

8.2.  Osobné údaje nevyhnutné pre riadne doručenie tovaru, odovzdá Predávajúci zmluvnému dopravcovi (v rozsahu meno, priezvisko , dodacia adresa,  telefón, e-mail) s čím kupujúci súhlasí. Súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu plnenia práv a povinností z uzavretej  zmluvy. 

8.3. Rovnako kupujúci súhlasí, aby mu Predávajúci zasielal marketingové materiálny na emailovú adresu v zmysle ustanovenia §65 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, prípadne inak ho kontaktoval za účelom ponúknutia tovarov alebo služieb  Predávajúceho. Kupujúci má najmä právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov na marketingové účelu kedykoľvek písomne zmeniť či  odvolať, a to na adrese: Petty Bou s.r.o., Jozefská 1, 811 06  Bratislava. 

 

9. Neprevzaté dobierky

9.1. V prípade, že si kupujúci objedná tovar z internetového obchodu www.Fashionlook.sk a neprevezme si zásielku, resp. zásielka sa vráti prevádzkovateľovi internetového obchodu z dôvodu. že kupujúci odmietne prevziať tovar, alebo zasielka nebude doručená z dôvodu uvedenia nesprávnej adresy, zákazníkovi - kupujúcemu vzniká povinnosť uhradiť spolu všetky expedičné náklady vo výške 5 EUR, t.j. poštovné a balné, poštovné náklady, ktoré vznikajú pri vrátení zásielky na adresu prevádzkovateľa internetového obchdodu www.Fashionlook.sk a to do 3 prac. dní na č.ú. XXX XXXX XXXXX

 

10. Zmluvná pokuta

10.1. Predávajúci môže udeliť zmluvnú pokutu kupujúcemu vo výške 12.50 €, pokiaľ si kupujúci nepreberie svoju zásielku od prepravnej spoločnosti, pri ktorej bola zvolená platba na dobierku.

10.2Predávajúci za porušenie všeobecných obchodných podmienok z bodu 9.1. vystaví faktúru, s 5 dňovou splatnosťou na 12.50 € pokutu, ktorú odošle doporučene kupujúcemu na jeho uvedenú adresu z objednávky.

10.3. V prípade neuhradenia zmluvnej pokuty, predávajuci posunie svoju pohľadávku tretej strane, ktorá túto pohľadávku bude mimosúdnou cestou vymáhať.

10.4. Odoslaním objednávky s platbou na dobierku kupujúci súhlasí s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou vo výške 12.50 € v prípade že si dobierkovú zásielku nepreberie.

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Tieto VOP sú platné od 7.7.2014

11.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením ich nového znenia na internetových stránkach e-shopu.

11.3. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

11.4. Predávajúci si vyhradzuje použitie týchto VOP pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom e-shopu a neakceptuje žiadane obecné obchodné  podmienky kupujúcich. 

11.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.